Bezpieczeństwo montażu – certyfikat F-gazowy

W celu zapewnienia bezpieczeństwa montażu konieczne jest spełnienie określonych warunków formalnych, jakim jest posiadanie Certyfikatu F-gazowego. Jest to dokument potwierdzający, że osoba lub firma wykonująca instalację lub serwis urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych albo pomp ciepła posiada odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi i montażu urządzeń zawierających substancje czynne. Do substancji takich zaliczamy freony, mogące szkodliwie wpływać na środowisko, a także zdrowie i życie ludzi. Certyfikat ten jest wymagany przez prawo unijne i krajowe, aby zagwarantować bezpieczną oraz ekologiczną obsługę urządzeń, a także zapobiec nielegalnemu handlowi substancjami chłodniczymi. Posiadanie certyfikatu F-gazowego jest obowiązkowe dla osób lub firm, które zajmują się montażem, serwisem i konserwacją urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

O konieczności certyfikacji osób i firm wykonujących określone czynności w stosunku do niektórych rodzajów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, mówi Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych .

Bez posiadania powyższych uprawnień, nikt nawet nie powinien próbować instalować urządzenia klimatyzacyjnego. Czy firma posiada certyfikat F-gazowy, można sprawdzić w wykazie podmiotów prowadzących działalność w zakresie klimatyzacji i wentylacji, prowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego: https://udt.gov.pl/wykazy/REJ_ZAKL_UPR_FG.html.